آثار دومین جشنواره  بین المللی هنر محیطی 

هرمز / دی ماه ۱۳۸۶