بزرگترین فرش خاکی جهان 

 

به زودی در جزیره هرمز توسط نقاشان هرمزگان 

 و با کمک و همیاری اهالی جزیره هرمز نقاشی می شود .