اغلب مردم شناسان، اسطوره سازی را مشخصه طبیعت بشر دانسته اند. افلاطون، ارسطو و فیلسوفان دیگر ضرورت اسطوره برای هنر را مورد تاکید قرار داده اند . اهمیت هنری اساطیر در قدرت آن ها برای بیان حقیقت ارزش های انسانی است. از این رو با فرح امینی یکی از سه نفر طراحان چهارمین فرش خاکی به گفتگو پرداخته ایم تا به تشریح اسطوره مورد استفاده در طراحی این اثر بپردازد.
از او راجع به اسطوره به کار برده شده در چهارمین فرش خاکی می پرسم، وی اسطوره مورد نظر را ملمداس معرفی می کند؛ اسطوره ای بسیار زیبا و فریبنده که از کمر به پایین بدنش داس مانند است و افرادی که به او نزدیک می شوند را به کام مرگ و نیستی می کشاند.
به نظر امینی اسطوره ها اگر چه در گذشته و بسته به نیاز های مردم زمان های دور شکل گرفته اند اما کاربردشان صرفا محدود به زمان های گذشته نیست و کاربرد های اسطوره های گذشته در زمان حال متفاوت شده اما از بین نرفته است.
وی در ادامه می افزاید: ملمداس اگر چه در گذشته صرفا موجودی دریایی بوده که برای ساحل نشینان هرمزگانی قابل تفصیر، اما امروزه ملمداس مصداق های زیادی در جامعه دارد.
او علت انتخاب ملمداس به عنوان تم اصلی اسطوره ای اثر محیطی امسال را، انعطاف پذیری گسترده ملمداس در کاربردش برای تاویل های متفاوت اعلام می کند.
وی در تشریح این مطلب افزود: از نظر من آسیب های اجتماعی یکی از ملمداس هایی است که در سطح جامعه به وفور می توان دید.
ارائه هنر محیطی فرش خاکی از نظر امینی یک شناسه است برای هرمزگان و به صورت خاص جزیره هرمز، به گونه ای که هر زمان اسم خاک های رنگی و فرش خاکی مطرح شود هرمزگان و جزیره هرمز در ذهن افراد تداعی می شود.
وی در ادامه ابراز امیدواری کرد که برپایی فرش خاکی مداومت داشته باشد و روندی تکاملی طی کند.